اگر متمایز نباشید، عقب می مانید

ما در حال حرکت به سوی عصر ناپایداری هستیم. همینطور که انتخاب ها در بازار زیاد می شود، عمر یک نام تجاری کم خواهد شد. زمانی که شوگرت گفت : ” گاهی اوقات فکر می کنم روزی را خواهیم دید که محصولی را صبح معرفی می کنی و عصر از پایان عمر آن خبر می … بیشتر بخوانیداگر متمایز نباشید، عقب می مانید